Skarga na czynności komornika

Dodaj komentarz

Marzec 6, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

Komornik sądowy dokonał lub zaniechał jakiejś czynności, a ty się z tym nie zgadzasz? Nie jesteś na straconej pozycji – masz prawo złożyć skargę na czynności komornika. Jak to zrobić ? Czytaj poniżej.komornik

Skarga jest tzw. nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Nadzwyczajnym, gdyż dotyczy tylko i wyłącznie zachowania komornika sądowego, który prowadzi egzekucję. Zaskarżać można zarówno czynności o charakterze orzeczniczym (np. wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego),  jak i wykonawczym (np. zajęcie ruchomości). [1]

Zgodnie z art. 767 § 2 kpc skargę może złożyć strona postępowania egzekucyjnego lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechania komornika naruszone bądź zagrożone.

Przy okazji należy wspomnieć, że skarga nie przysługuje na bezczynność komornika. Zgodnie z wyrokiem SN z 14 czerwca 1973 r., I CR 250/73 na bezczynność komornika ( potocznie zwaną opieszałością w działaniu ) przysługuje skarga administracyjna do prezesa sądu, przy którym działa komornik, lub do organów samorządu komorniczego.

Skargę należy wnieść co do zasady na piśmie ( pamiętajmy , aby do egzemplarza skargi i ewentualnych załączników dla sądu dołączyć drugi egzemplarz skargi i załączników ! ). Powinna ona czynić zadość wymaganiom pisma procesowego (art. 126 kpc) oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której komornik zaniechał, oraz zawierać wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (w którym wskazujemy m.in. dowody – dokumenty, świadków itd.).

Skarga podlega opłacie stałej w wysokości 100zł (dowód opłaty załączamy do skargi).

Skargę wnosimy do sądu rejonowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Właściwym miejscowo będzie sąd, przy którym działa komornik. Jednakże pamiętajmy, że zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel wszczynając egzekucję ma prawo wyboru dowolnego komornika (chyba że przedmiotem egzekucji ma być nieruchomość), i wtedy skargi nie wnosimy do sądu rejonowego właściwego dla działającego komornika, lecz do sądu rejonowego miejscowo właściwego według zasad ogólnych – koniecznie przeczytaj art. 767 § 1 kpc.

Dla przykładu: Wierzyciel z Koszalina dysponuje tytułem wykonawczym na kwotę 10.000zł. Dłużnik ma miejsce zamieszkania w Słupsku. Jednakże mając prawo wyboru komornika, wierzyciel decyduje się skierować sprawę do komornika z Gdyni. Komornik dokonał czynności w postaci egzekucji z rachunku bankowego dłużnika kwoty dwukrotnie wyższej niż wynikałoby to z tytułu wykonawczego. Dłużnik chce złożyć skargę na tę czynność, ale nie wie do jakiego sądu rejonowego. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że powinien złożyć skargę do sądu rejonowego w Gdyni, jednakże mając na uwadze to, że jest to komornik wybrany spoza tzw. rewiru, to stosujemy art. 767 § 1 zd. ostatnie, czyli w naszym przypadku skargę należy złożyć do sądu rejonowego w Słupsku, tj. właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Ostatnią formalnością jest termin – kwestię tę reguluje art. 767 § 4 kpc, który stanowi, że skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Sąd na rozpoznanie skargi ma tydzień od dnia jej wpływu do sądu, chyba że skarga zawierała braki formalne, które na wezwanie sądu wnoszący uzupełnił, to wtedy tydzień od dnia uzupełnienia. Ważne jest również to, że wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności (art. 767 indeks 2 kpc). Gdyby sąd odrzucił skargę, to można takie orzeczenie zaskarżyć zażaleniem w trybie art. 767 indeks 3 kpc.

Wzór skargi na czynności komornika:

                                                                           Bydgoszcz, ………………………..

                                                                           Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

                                                                            XII Wydział Cywilny

Wierzyciel:         XYZ, adres

Dłużnik:             ZXC, adres

SKARGA DŁUŻNIKA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1)      zmianę/uchylenie/dokonanie czynności ……………………….. w postępowaniu egzekucyjnym o sygn.. akt KM 44/12 w ten sposób, iż żądam ………………………. (np. zwrotu połowy wyegzekwowanej kwoty),

2)      zasądzenie kosztów postępowania wg norm przepisanych,

3)      przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

zwięzły opis stanu faktycznego, podstaw żądań itd. ze wskazaniem dowodów.

 

                                                                                           podpis

załączniki:

-dowód opłaty od skargi,

-odpis skargi i załączników,

-dowody przywołane w skardze.

—–

[1] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie egzekucyjne

Pietrzkowski Henryk, Ereciński Tadeusz

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: