Umowa pożyczki pieniężnej

Dodaj komentarz

Marzec 9, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

Pożyczasz komuś swoje pieniądze, ale nie wiesz jak napisać taką umowę? Poniżej znajdziesz odpowiedź czym w ogóle w świetle prawa jest umowa pożyczki pieniężnej i jaka powinna być jej treść.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki pieniężnej dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy.

Ustawa nie nakłada na strony umowy obowiązku zawierania jej w formie pisemnej. Stwierdza jedynie, że w przypadku pożyczki ponad 500zł winna mieć formę pisemną (art. 720 § 2 kc). Oznacza to tyle, że w przypadku braku zachowania tej formy, umowa będzie ważna, jednakże znajdzie dodatkowo zastosowanie art. 74 § 1 kc, która stanowi o tym, że co do zasady nie jest dopuszczalny w ewentualnym sporze ani dowód ze świadków, ani z przesłuchania stron na fakt dokonania umowy pożyczki. Innymi słowy brak zachowania formy pisemnej spowoduje, że trudniej będzie udowodnić fakt w ogóle jej zawarcia. Wyjątek przewiduje art. 74 § 2 kc, o którym piszemy w artykule o „Formie umów w świetle Kodeksu cywilnego”. Jaki z tego wniosek? Zdecydowanie korzystniej jest zawrzeć umowę pożyczki pieniężnej na piśmie!

Czy pomimo zawarcia umowy pożyczki pieniężnej pożyczkodawca może odmówić wydania pieniędzy pożyczkobiorcy z tego względu, że zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego tego drugiego? Tak, ale tylko jeśli w chwili zawierania umowy nie wiedział o tym złym stanie majątkowym. Wtedy należy (jeśli umowa była pisemna) złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i odmowie wydania pieniędzy z uwagi na zły stan majątkowy (art. 721 kc). Pamiętajmy, że jeśli swoje oświadczenie przesyłamy pocztą, to należy to zrobić listem poleconym, gdyż wtedy będziemy mieć dowód nadania oświadczenia, nawet jeśli pożyczkobiorca nie odbierze przesyłki. Zgodnie z art. 61 § 1 kc niepodjęta przesyłka, poprawnie zaadresowana, będzie traktowana co do zasady jako skutecznie złożone oświadczenie (chyba że pożyczkodawca wiedział np., iż pożyczkobiorca przebywa poza miejscem zamieszkania i celowo z tego skorzystał).

Ważne jest, aby w umowie pożyczki pieniężnej strony oznaczyły termin jej zwrotu. Jeśli tego nie zrobią, zastosowanie znajdzie art. 723 kc, który stanowi, że jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Przed zawarciem umowy pożyczki zapoznaj się z art. 720-724 kc.

Wzór umowy pożyczki pieniężnej:

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

zawarta w dn. ………………….. w Bydgoszczy pomiędzy:

Mirosławem Kowalskim, zam. w Solcu Kujawskim przy ul. Gołębiej 55, legit. się dowodem osobistym o serii AAA i nr 22222, zwanym dalej POŻYCZKODAWCĄ

a

Sylwią Nowak, zam. w Bydgoszczy przy ul. Nowej 15, legit. się dowodem osobistym o serii BBB i nr 44444, zwaną dalej POŻYCZKOBIORCĄ

§ 1

Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniędzy w kwocie 2.000zł (dwa tysiące złotych 00/100).

§ 2

Pożyczkodawca przekazuje kwotę określoną w § 1 Pożyczkobiorcy, który podpisując niniejszą umowę, kwituje jej odbiór.

§ 3

Pożyczkobiorca może swobodnie pożyczoną kwotą rozporządzać.

§ 4

Pożyczkobiorca obowiązany jest do zwrotu Pożyczkodawcy kwoty określonej w § 1 w terminie do dnia ……………………….. w formie przelewu na rachunek bankowy ………………………………………………………….. wraz z odsetkami umownymi w wysokości …………………., co łącznie daje kwotę do zwrotu w wysokości …………..zł.

§ 5

W przypadku zwłoki w zwrocie przedmiotu pożyczki, naliczane będą odsetki w wysokości 2% wartości pożyczki za każdy dzień zwłoki.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd rejonowy.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

POŻYCZKODAWCA                                                          POŻYCZKOBIORCA

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: