Postępowanie egzekucyjne

Dodaj komentarz

Marzec 12, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

  1. postępowanie egzekucyjne:

 • Uregulowane w części III KPC, przepisy o egzekucji i postępowaniu egzekucyjnym znajdujemy w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych.

 • Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji dochodzi tylko do wszczęcia egzekucji. Jeśli wniosek nie odpowiada normom, to w trybie 130 k.p.c. w zw. Z art. 13 § 2 k.p.c. wzywa wierzyciela o uzupełnienie braków formalnych.

 • Wszczęcie egzekucji następuje po podjęciu przez organ egzekucyjny pierwszej czynności egzekucyjnej – zajęcie w przypadku pieniężnych a wpisanie protokołu zajęcia w przypadku nieruchomości

I

 • Egzekucja:

  • Zastosowanie przez powołane do tego przez państwo organy, środków przymusu państwowego w celu spełnienia świadczenia stwierdzonego w tytule wykonawczym, a w wypadkach wskazanych w ustawie tytule egzekucyjnym

  • Tytuł egzekucyjny – art. 777 KPC

  • Postępowanie klauzulowe – w celu nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

  • Wyjątek od zasady klauzuli wykonalności:

   • Art. 772 § 4 KPC postanowienie komornika o ukaraniu grzywną nie wymaga zaopatrzenia w klauzule wykonalności

   • Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega egzekucji po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania w klauzulę wykonalności – art. 770 zn. 1. KPC.

  • Egzekucja realna – jest kierowana do majątku dłużnika:

    • Skierowana do części majątku dłużnika – egzekucja singularna, jednostkowa

     • Egzekucja regulowana przepisami KPC jest jedynie singularną/jednostkową – do części majątku dłużnika – art. 803 KPC ze wszystkich części majątku dłużnika ( nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenie ale nie z całego).

    • Skierowana do całego majątku dlużnika – egzekucja uniwersalna.

     • Wchodzi w grę, gdy Sąd orzeka o upadłości dłużnika obejmującej likwidacji masy upadłościowej. – prawo upadłościowe i naprawcze.

  • Egzekucja personalna – kierowana do osoby dłużnika:

   • reliktem egzekucji personalnej są rozwiązania przyjęte w art. 1053 KPC

   • z mocy § 1 1053 KPC w razie nie zapłacenia grzywny zamieni na, karę aresztu – nie może dłużej niż 6 miesięcy, stawka dzienna 5-150 zł

 • Egzekucja świadczeń pieniężnych:

  • Zajęcie części majątku dłużnika, spieniężenie, w celu zaspokojenia wierzyciela.

   • We wniosku o wszczęcie powinien być wskazany sposób prowadzenia egzekucji.

 • Egzekucja świadczeń niepieniężnych:

  • Wydanie rzeczy przez dłużnika, lub wymuszenie innego rodzaju zachowania się.

   • Wydanie ruchomości

   • Wydanie nieruchomości

   • Wydanie statku lub opróżnienie pomieszczeń – ( w jęz. Potocznym eksmisja, prawniczy obowiązek opróżnienia pomieszczeń)

   • Wykonanie przez dłużnika określonej czynności

   • Zaniechanie przez dłużnika określonej czynności

   • Nie przeszkadzanie czynności wierzyciela.

 • Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości:

 • Szczególnego rodzaju egzekucje:

  • Egzekucje z udziałem skarbu państwa i NBP (przepisy kpc i innych ustaw)

  • Egzekucje z udziałem przedsiębiorców przez:

   • Zarząd przymusowy

   • Sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

  • Egzekucja świadczeń pieniężnych, alimentacyjnych

Normatywny podział egzekucji ma istotny wpływ na sposób prowadzenia egzekucji – środki egzekucyjne – we wniosku należy wskazać egzekwowane wierzytelności i wskazać sposoby egzekucji. SPOSOBY EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH:

  • Egzekucja z ruchomości

  • Egzekucja z wynagrodzenia o prace – jej przedmiotem jest wierzytelność, którą ma dłużnik w stosunku do pracodawcy.

  • Egzekucja Sądowa z rachunku bankowego – wierzytelność, którą ma dłużnik w stosunku do banku.

    • W przypadku egzekucji z rachunku bankowego zajęcie następuje wraz z zawiadomieniem o zajęciu w zakresie do wysokości należności zajęcia i kosztami postępowania egzekucyjnego. (890 KPC)

  • Egzekucja z innych wierzytelności niż w/w.

  • Egzekucja z innych praw majątkowych dłużnika – np. z udziałów w spółce z o.o.

  • Egzekucja z nieruchomości:

   • Sformalizowany i długotrwały sposób prowadzenia egzekucji.

  • Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości

  • Egzekucja z użytkowania wieczystego

  • Uproszczona egzekucja z nieruchomości

  • Egzekucja ze statków morskich.

 • pomocniczym sposobem prowadzenia egzekucji jest wyjawienie majątku przez dłużnika:

II

 • Postępowanie egzekucyjne (sądowe):

  • Postępowanie egzekucyjne jest sposobem prowadzenia egzekucji – nie można prowadzić egzekucji poza postępowaniem egzekucyjnym

  • Tytuł wykonawczy/egzekucyjny jest podstawą do wszczęcia egzekucji! – wyróżniamy postępowanie klauzulowe (tytuł wykonawczy + klauzula wykonalności) – podstawa do wszczęcia i prowadzenia egzekucji sądowej.

  • Powołany do tego przez państwo organ prowadzi egzekucje w ramach właściwego postępowania.

  • Postępowanie podziałowe – podział sumy uzyskanej w egzekucji. Obligatoryjne jest postępowanie podziałowe w wypadku sądowej egzekucji z nieruchomości, z mocy art. 1023 § 1 kpc organ egzekucyjny sporządza plan podziału pomiędzy wierzycielami sumy wyegzekwowanej z egzekucji.

  • W wypadku z egzekucji ruchomości, wynagrodzenia, innych ruchomości i praw majątkowych, sporządzenie planu podziału wchodzi tylko wówczas, gdy suma uzyskana z egzekucji nie wystarcza do zaspokojenia wszystkich wierzycieli.

Zbieg egzekucji Sądowej i Administracyjnej :

 • gdy obie egzekucje do tego samego przedmiotu

  • identyczność przedmiotu – skierowanie obu egzekucji do tego samego przedmiotu, jeśli do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego art. 773 k.p.c.

 • do tego samego dłużnika

  • nie ma mowy o zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, jeśli każda z tych egzekucji przeciw innemu dłużnikowi, mimo, że identyczność przedmiotu.

 • obie przesłanki łącznie – zbieg:

  • na wniosek dłużnika, wierzyciela, lub z urzędu organ administracyjny lub komornik są zobowiązywani do wstrzymania czynności egzekucyjnych (NIE ZAWIESZA POSTĘPOWANIA).

  • Przekazanie akt sądowi rejonowemu w którego okręgu wszczęto egzekucję.

   • Sąd Rejonowy rozstrzyga o zbiegu egzekucji, z mocy orzeczenia sądowego rozwiązuje ten zbieg, czy poprowadzi łącznie sądowy organ egzekucyjny (komornik) czy administracyjny organ egzekucyjny.

   • Art. 773 KPC – sąd powinien orzec o zbiegu w ciągu 14 dni (charakter instrukcyjny, nie ma znaczenia procesowego kiedy wyda, lecz powinien w terminie 14 dni) biorąc pod uwagę stan zaawansowania każdego postępowania, a gdy są równolegle to powinien kierować się wysokością egzekwowanych świadczeń oraz kolejnością ich egzekwowania.

   • Od daty przekazania pierwszych akt egzekucyjnych.

   • Sąd decyduje o zbiegu w formie postanowienia, w którym wskazuje jakie dokonane czynności pozostają w mocy.

   • Środkiem zaskarżania tego postanowienia jest zażalenie – do Sądu Rejonowego, który wydał postanowienie – art. 294 i nast. W związku z art. 13. § 2 kpc.

   • Legitymowanym do wniesienia zażalenia są:

    • Strony na podst. Art. 773 kpc. – wierzyciel, dłużnik, oraz administracyjny organ egzekucyjny (legitymacja do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiotu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej).

    • W razie wystąpienia dalszych zbiegów to łączne prowadzenie egzekucji z mocy art. 773 § 3 kpc przejmuje organ egzekucyjny wyznaczony przez Sąd przy pierwszym zbiegu. (rozwiązanie zbiegu z mocy ustawy)

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: