Umowa użyczenia samochodu

Dodaj komentarz

Marzec 19, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Wynika z powyższego, że przedmiotem użyczenia mogą być zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. W przypadku tych drugich nie jest wymagana forma aktu notarialnego, gdyż użyczenie nie skutkuje przeniesieniem własności. Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują żadnej szczególnej formy zawarcia umowy użyczenia, zatem może być ona zawarta ustnie, pisemnie, w formie aktu notarialnego, a nawet przez czynności konkludentne. Wybór formy należy do stron, choć oczywiście dla jasności najlepiej zawrzeć przynajmniej pisemną umowę.

Przed zawarciem umowy użyczenia koniecznie należy zapoznać się z art. 710 – 719 kc. Z ważniejszych przepisów warto wspomnieć, że bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania (art. 712 § 2 kc). Natomiast roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy (art. 719 kc).

Jak powinna wyglądać umowa użyczenia samochodu? Poniżej znajdziesz wzór takiej umowy.

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

zawarta w Bydgoszczy w dniu 1 maja 2012r. pomiędzy:

Janem Kowalskim zam. w Bydgoszczy przy ul. Nowej 99, PESEL 82101002336, dow. osob. o serii YYY i nr 00000, działającym osobiście, zwanym dalej Użyczającym

a

Grzegorzem Nowakiem zam. w Tucholi przy ul. Starej 11, PESEL 77020214565, dow. osob. o serii UUU i nr 99999, działającym osobiście, zwanym dalej Biorącym w używanie.

§ 1

1. Przedmiotem użyczenia jest samochód osobowy marki Fiat Punto II 1,2 8V, o nr rej. CB 99999, VIN 99999999999, rocznik 2002, w kolorze czarnym, którego właścicielem jest Użyczający.

2. Przedmiot użyczenia jest w pełni sprawny i w dobrym stanie technicznym. Przed wydaniem go został pozytywnie oceniony w stacji diagnostycznej (dokument ten stanowi zał. niniejszej umowy).

§ 2

1. Użyczający oddaje Biorącemu w używanie do bezpłatnego używania samochód określony w § 1 na okres 8 miesięcy, licząc od 1 maja 2012r.

2. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 Biorący w używanie obowiązany jest zwrócić przedmiot użyczenia bez wezwania i w stanie niepogorszonym.

§ 3

1. Biorący w używanie obowiązany jest używać samochód zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Biorący w używanie nie może bez pisemnej zgody Użyczającego oddać samochodu do używania osobie trzeciej.

§ 4

Wszelkie koszty wynikające z korzystania z przedmiotu użyczenia przez cały czas trwania umowy będzie ponosił Biorący w używanie. W szczególności dotyczy to: kosztów OC (proporcjonalnie za 8 miesięcy), jednorazowego przeglądu, benzyny, oleju, opon sezonowych (letnich i zimowych), odgrzybiania klimatyzacji.

§ 5

Biorący w używanie obowiązany jest dokonywać wszelkich koniecznych napraw w przedmiocie użyczenia.

§ 6

Podpisując niniejszą umowę, Biorący w używanie potwierdza odbiór przedmiotu użyczenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi przynależnościami.

§ 7

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

…………………………..                                                   ………………………………….

    Użyczający                                                         Biorący w używanie

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: